W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookie. Zasady przechowywania lub dostępu plików cookie możesz zmienić w swojej przeglądarce.
X

Polityka prywatnoÂści

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w ramach działalno¶ci Dash Dot Creatios spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spółka komandytowa we Wrocławiu przetwarzamy w zgodzie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatno¶ci i praw osób, których dane dotycz±.

 

Administratorem danych osobowych jest Dash Dot Creations spółka z ograniczonÂą odpowiedzialnoÂściÂą spółka komandytowa z siedzibÂą we Wrocławiu, ul. Gwarna 17/2, 50-001 Wrocław, NIP: 8951946318, wpisana w SÂądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru SÂądowego pod numerem KRS: 0000527459, kontakt mariusz@dashdot.pl zwana dalej administratorem danych osobowych bÂądÄ˝ administratorem.

 

 

PrzetwarzajÂąc dane osobowe przestrzegamy zasady okreÂślonych m.in. RozporzÂądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osĂłb fizycznych w zwiÂązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogĂłlne rozporzÂądzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE.L. Nr 119) – RODO.

 

Zasada legalnoÂści, rzetelnoÂści i przejrzystoÂści przetwarzania.

 

Dane osobowe przetwarzamy wył±cznie w zgodzie z obowi±zuj±cymi przepisami. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wył±cznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotycz± wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stron± jest osoba, której dane dotycz±, lub do podjęcia działań na ż±danie osoby, której dane dotycz±, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowi±zku prawnego ci±ż±cego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotycz±, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikaj±cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Zasada celowoÂści (okreÂślenia i ograniczenia celu).

 

Jako Administrator zwi±zani jeste¶my celem przetwarzania danych. Ogranicza to gromadzenie danych do okre¶lonych, wyraĽnych (jednoznacznych) i legalnych celów oraz zakazuje poddawania danych dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Na przykład pozyskuj±c zgodę osoby na przetwarzanie danych zwi±zani jeste¶my celem, dla którego ow± zgodę pozyskali¶my. Nie możemy wykorzystać danych niezgodnie z wol± danej osoby, do celów dodatkowych, których dana osoba wyrażaj±c zgodę nie znała lub nie była ich ¶wiadoma.

 

Zasada adekwatnoÂści.

 

Zasada adekwatno¶ci oznacza niedopuszczalno¶ć przetwarzania danych w zakresie wykraczaj±cym poza zbiór danych niezbędny dla realizacji okre¶lonego celu przetwarzania. Pozyskujemy dane tylko w takim zakresie, w jakim s± konieczne na przykład dla realizacji i wykonania umowy, unikaj±c zbierania danych zbędnych, nadmiernych.

 

Zasada prawidłowo¶ci danych.

 

Jako na administratorze ci±ży na nas obowi±zek zapewnienia prawidłowo¶ci, merytorycznej poprawno¶ci, zgodno¶ci ze stanem rzeczywistym, kompletno¶ci i aktualno¶ci przetwarzanych danych osobowych.

 

Zasada ograniczenia czasowego.

 

Mamy obowi±zek ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych. Przechowywanie nie może być nadmiernie rozci±gnięte w czasie, okres przechowywania musi być adekwatny i zwi±zany z celem, dla którego dane zostały pozyskane.

 

ObowiÂązek informacyjny.

 

Przetwarzaj±c dane osobowe zapewniamy osobom, których dane osobowe dotycz± możliwie najpełniejsz± informację odno¶nie zasad przetwarzania, celów oraz praw, jakie im przysługuj±. Tre¶ci obowi±zków informacyjnych kierowanych do różnych grup, kategorii odbiorców mog± różnić się od siebie. Wynika to z faktu, iż inne bywaj± cele przetwarzania danych osobowych, a co za tym idzie modyfikacjom ulegaj± informacje, jakie zobowi±zani jeste¶my przekazać. Niezależnie od tego każdorazowo informujemy, o:

 1. tożsamo¶ci administratora danych osobowych podaj±c pełn± nazwę spółki oraz dane kontaktowe,

 2. tożsamo¶ci i danych kontaktowych powołanego inspektora ochrony danych

 3. celu przetwarzania danych oraz podstawę ich przetwarzania

 4. kategoriach danych osobowych,

 5. odbiorcach danych osobowych,

 6. gdy ma to zastosowanie – zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim,

 7. okresie, przez który dane osobowe będ± przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

 8. celach wynikaj±cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeżeli stanowi± podstawę przetwarzania,

 9. prawie do ż±dania od administratora dostępu do danych osobowych dotycz±cych osoby, której dane dotycz±, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

 10. jeĹźeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawie do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno¶ć z prawem przetwarzania, ktĂłrego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

 11. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 12. Ä˝rĂłdle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzÂą one ze Ä˝rĂłdeł publicznie dostępnych;

 13. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Podstawowe prawa osĂłb, ktĂłrych dotyczÂą przetwarzane dane osobowe.

 

Zawsze działamy z poszanowaniem praw osób, których dane przetwarzamy.

Kaşda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo ş¹da

dostępu do swoich danych osobowych tj. uzyska

od administratora między innymi informacji o posiadanych danych, ż±dać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wnie¶ć sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenosić dane.

Osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinna być ¶wiadoma, iż zgoda taka jest zawsze dobrowolna. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta. Nie wpływa to na legalno¶ć przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, jednak uniemożliwia nam kategorycznie przetwarzanie danych w przyszło¶ci, o ile nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie o¶wiadczenia w formie pozwalaj±cej nam na zapoznanie się z wol± osoby, której dane dotycz±. Zachęcamy szczególnie do kontaktu z powołanym inspektorem ochrony danych.